Služby

Diagnostika detí a dospelých

 • - psychodiagnostické vyšetrenie intelektu, psychických funkcií a špecifických schopností
 • - psychodiagnostika osobnosti
 • - diferenciálna psychodiagnostika
 • - psychodiagnostika porúch správania a emócií
 • - psychodiagnostika poruchy aktivity a pozornosti (ADHD)
 • - psychodiagnostika žiadateľov o invaliditu
 • - posudzovanie psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelnej zbrane a streliva
 • - posudzovanie psychickej spôsobilosti na prácu v bezpečnostnej službe (SBS)
 • - preventívna psychodiagnostika


Psychoterapia zameraná na:

 • - poruchy nálady, depresie
 • - neurotické poruchy
 • - úzkostné stavy, panické ataky
 • - hyperventilačnú tetániu
 • - psychosomatické ochorenia
 • - stresom podmienené poruchy
 • - vzťahové krízy
 • - nácvik relaxačný zručností


Online psychoterapia

Individuálna psychoterapia cez videohovor - Skype, FaceTime

Online psychoterapia cez Skype


HRV BF

HRV BF (Heart Rate Variability Biofeedback) je vedecky podložená psychofyziologická metóda snímania a vizualizácie srdcovej frekvencie a dýchania. Tréningom bránicového dýchania sa dosahuje koherencia (súlad) medzi dýchaním, srdcovou frekvenciou a krvným tlakom. Optimálny stav nastáva, keď sú srdce, myseľ a emócie zharmonizované a zosynchronizované.
HRV BF je určený deťom aj dospelým, prebieha hravou formou, je prívetivo graficky spracovaný. Klient/pacient dostáva priamu fyziologickú spätnú väzbu ako myslenie a emócie ovplyvňujú variabilitu srdcovej frekvencie.
Nácvikom sa dosahuje väčšie uvoľnenie, vitalita, odolnosť voči stresu, zlepšenie reakcií na strach vyvolávajúce situácie, lepšia tolerancia úzkosti a záťažových situácií, zlepšenie koncentrácie pozornosti, mentálna a verbálna výkonnosť, rýchlejšie psychomotorické tempo.
Umiernením fyziologického chaosu a dosiahnutím koherencie sa klient/pacient dostáva do stavu, kedy sa automaticky cíti lepšie, zlepšuje sa jeho zdravotný stav, skvalitňuje sa jeho pozornosť, komunikácia, vzťahy a výkonnostné výsledky. Vysoká HRV má protektívne a regenerujúce účinky na organizmus.


Klinicko-psychologické poradenstvo v oblasti:

 • - osobnostného vývinu
 • - zvládania náročných životných situácií
 • - zvládania stresu
 • - psychosomatických problémov
 • - úzkostných a depresívnych stavov
 • - problémov v správaní a učení
 • - výchovných problémov


Kontakt:

Služby


Ordinačné hodiny:Na vyšetrenie a psychoterapiu sa objednávajte telefonicky počas ordinačných hodín.